Algemene voorwaarden

Stichting Vrij Bij Mij
KVK 82790868

Vestigingsadres
Rijksstraatweg 22,
2636AX Schipluiden
Nederland

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Mail ons op mail@keuzevrijbijmij.nl voor meer informatie.

Algemene voorwaarden Stichting Vrij Bij Mij

Artikel 1 definities en algemeen
Artikel 2 informatie, speciale wensen.
Artikel 3 totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 prijzen en betalingen
Artikel 5 tickets
Artikel 6 afgelaste of verschoven netwerkbijeenkomsten
Artikel 7 aansprakelijkheid
Artikel 8 intellectuele eigendomsrechten
Artikel 9 diversen
Artikel 10 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1: definities en algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Bijeenkomsten: de besloten gebeurtenis, in een niet publieke ruimte, waarbij, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend, een bijeenkomst wordt gehouden, zijnde een tijdsbesteding op een bepaalde datum voor een bepaalde groep mensen die hier toegang toe hebben. Hieronder wordt verstaan bijeenkomsten in de breedste zin van het woord. Stichting Vrij Bij Mij is een digitaal platform dat bijeenkomsten organiseert. Keuze Vrij Bij Mij valt onder Stichting Vrij Bij Mij. Stichting Vrij Bij Mij, gevestigd te (2513 BK) Den Haag aan de Molenstraat 18A en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82790868;

Klant: de partij die de reservering bij Stichting Vrij Bij Mij plaatst;
Locatie: de plaats waar de bijeenkomst plaatsvindt;
Organisator: Stichting Vrij Bij mij treedt op als organisator van de bijeenkomst.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en de organisator met betrekking tot het verschaffen van toegang tot de bijeenkomst.
Ticket: het elektronische toegangsbewijs tot de bijeenkomst;
Website: www.keuzevrijbijmij.nl

1.2 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Stichting Vrij Bij Mij producten of diensten van welke aard dan ook aan Klant aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wijst Stichting Vrij Bij Mij uitdrukkelijk van de hand.

1.3 De Klant maakt een reservering bij Stichting Vrij Bij Mij die zorg draagt voor de organisatie van de bijeenkomst op de locatie.

 

Artikel 2: Informatie, speciale wensen.

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een bijeenkomst en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door Stichting Vrij Bij Mij aan de Klant worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2 Indien de Klant met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoelplaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering alleen per e-mail plaatsvinden. De Klant dient bij de reservering per email uitdrukkelijk de wensen bekend maken. Stichting Vrij Bij Mij kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Klant dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering te controleren.

3.2 De Klant zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Klant dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Klant in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Klant.

3.3 Indien Stichting Vrij Bij Mij twijfelt aan de juistheid van de door de Klant verstrekte (betaal)gegevens, kan Stichting Vrij Bij Mij contact met de Klant opnemen. Indien Stichting Vrij Bij Mij de Klant niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, kan Stichting Vrij Bij Mij de reservering annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Klant. Indien Stichting Vrij Bij Mij twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, heeft Stichting Vrij Bij Mij het recht om de reservering te annuleren. Stichting Vrij Bij Mij zal zich inspannen om de Klant in voornoemde gevallen te informeren.

3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stichting Vrij Bij Mij, na reservering op de website of per email, de desbetreffende betaling heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens de richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing.

 

Artikel 4: Prijzen en betalingen

4.1 De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit (I) entreekosten en (II) mogelijk bijkomende kosten, zoals de kosten voor catering en de orderkosten die eenmalig per reservering in rekening worden gebracht.

4.2 De Klant betaalt voor de gereserveerde producten of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs (incl. BTW). Betaling vindt plaats op de op de website, telefonisch of per email aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn.

4.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is over het openstaande bedrag, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning en/of ingebrekestelling de vordering niet voldoet, kan Stichting Vrij Bij Mij de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.4 Stichting Vrij Bij Mij zal de reservering laten vervallen indien de Klant de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft verricht.

4.5 Stichting Vrij Bij Mij zal de Tickets aan de Klant verstrekken. De Klant dient deze te controleren op juistheid. Indien de Klant de Tickets niet zeven dagen voor de bijeenkomst heeft ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met Stichting Vrij Bij Mij.

4.6 De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Klant worden verstrekt.

 

Artikel 5: Tickets

5.1 De door Stichting Vrij Bij Mij gedistribueerde Tickets blijven eigendom van Stichting Vrij Bij Mij en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vrij Bij Mij niet is toegestaan I) de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken en II) Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets en III) Tickets te retourneren

5.2 Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal Stichting Vrij Bij Mij de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot de bijeenkomst worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Afgelaste of verschoven netwerk bijeenkomsten.

6.1 Bij een eventuele annulering van een bijeenkomst, zal Stichting Vrij Bij Mij overgaan tot restitutie van entreegelden.

6.2 Stichting Vrij Bij Mij zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Klant heeft betaald voor de door Stichting Vrij Bij Mij verleende diensten, zoals eventuele bespreekkosten en orderkosten, of voor het Arrangement, nimmer worden vergoed. Stichting Vrij Bij Mij aanvaardt in zodanig geval geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Stichting Vrij Bij Mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan de Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van Stichting Vrij Bij Mij of haar ondergeschikten.

7.2 De aansprakelijkheid van Stichting Vrij Bij Mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts wanneer Stichting Vrij Bij Mij schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Stichting Vrij Bij Mij vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

7.3 Stichting Vrij Bij Mij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan Klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan een bijeenkomst, Locatie of Arrangement.

7.4 Stichting Vrij Bij Mij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket. Stichting Vrij Bij Mij aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Stichting Vrij Bij Mij.

7.5 Stichting Vrij Bij Mij aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Stichting Vrij Bij Mij.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk en eventuele tekst van Stichting Vrij Bij Mij, alsmede met betrekking tot de door Stichting Vrij Bij Mij gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen, berusten bij Stichting Vrij Bij Mij. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

8.2 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk en eventuele tekst van de bijeenkomst of de Locatie, berusten bij de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende.

 

Artikel 9: Diversen

9.1 Het is bij een bijeenkomst niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie of andere deelnemers foto’s of video opnames te maken.

9.2 Het is bij een bijeenkomst niet toegestaan om alcoholhoudende dranken of drugs mee te nemen naar de Locatie.

9.3 De Organisator en houder van de Locatie kunnen bezoekers de toegang tot de bijeenkomst / de Locatie weigeren, indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet rechtstreeks is verkregen via Stichting Vrij Bij Mij of via andere door Stichting Vrij Bij Mij geautoriseerde (voor)verkoopadressen.

9.4 De Klant dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedragsregels met betrekking tot de bijeenkomst waarvoor Stichting Vrij Bij Mij de Tickets levert.

9.5 Klanten die te laat bij de bijeenkomst arriveren, worden toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende de bijeenkomst.

9.6 De Organisator en de houder van de Locatie kunnen beeld- en geluidsopnamen (doen) maken. De Klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

9.7 Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, danwel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door Stichting Vrij Bij Mij vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.8 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

9.9 Eventuele klachten van Klanten naar aanleiding van een door Stichting Vrij Bij Mij geleverde dienst dienen via email (mail@keuzevrijbijmij.nl) te worden gemeld aan Stichting Vrij Bij Mij, die zorg draagt voor afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum email niet zal overschrijden.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht.

10.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in Den Haag.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2023

Menu